Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői pályázat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

pályázatot hirdet

a  Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak  ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés, közösségi ellátások/szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés,
 • rendelkezzen:
  • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátások 1. pontban felsorolt felsőfokú képesítéssel
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat
  • az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • B kategóriás vezetői engedély
 • idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-805 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Térségi Társulás címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) A borítékon kérjük feltüntetni, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás  Társulási Tanácsa által létrehozott eseti bizottság –-a jogszabályokban előírt határidők betartásával – meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Képviselő-testület az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő társulási ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– Személyügyi Központ internetes oldalán

– Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——