Pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére.

Ásványráró Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 11/2012. (VI. 7.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére.

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ásványráró Község Önkormányzata, 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.

2.) A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános.

3.) A pályázat tárgya:

1075/1 hrsz-ú 9057 m2 területű,

– 1075/2 hrsz-ú 9081 m2 területű,

– 1075/3 hrsz-ú 9072 m2 területű és

– 1075/4 hrsz-ú 9076 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok.

Ásványráró Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

Az érintett ingatlanok elhelyezkedése a mellékelt térképkivonaton látható.

Az ingatlan per-, teher és igénymentesek.

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások Ásványráró Község Önkormányzatnál, vagy a www.asvanyraro.hu oldalon megtekinthetők.

Az ingatlanok kikiáltási ára: 18.00.000 Ft/hrsz. + Áfa, melyet a Vevő egyösszegben fizet meg a Magyar Állam, mint elővásárlási jog jogosult elővásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozata kézhezvételét követő 8 napon belül.

4.) További pályázati feltételek:

Pályázat kiírója az eladó önkormányzat javára az ingatlanokra 4 év időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő visszavásárlási jogot alapít. A visszavásárlási ár megegyezik a nyertes ajánlati árral, mint eredeti vételár.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye:

Ásványráró Község Önkormányzata (9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.)

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak az ajánlattal érintett ingatlan helyrajzi számát és az ,,ajánlat” szót kérjük szerepeltetni.

7.) A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a Képviselő-testület versenytárgyalást tart.

8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– az ajánlattevő neve és címe/székhelye,

– az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése,

– a vételár összegére tett megajánlás (nettó módon, Ft-ban meghatározva),

– a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat,

– az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta, mennyi időn belül).

9.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:

Ajánlat 2023. június 30. napjáig 12.00 óráig beérkezőleg nyújtható be Ásványráró Község Önkormányzatánál (9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.).

A döntést a Pénzügyi Bizottság előzetes értékelését követően Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

Az eredményhirdetés várható ideje: 2023. július 15.

10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető az önkormányzati hivatalban személyesen, vagy a 96/576-053-as telefonszámon.

12.) Pályázati biztosíték:

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlanokat megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a 96/576-053-as telefonszámon van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás Ásványráró Község Önkormányzata honlapján és hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Ásványráró, 2023. június 1.

Popp Rita

polgármester

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——