MLSZ – TAO határozat – 2024

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) § (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, és az Stv. 22. § (3) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (5) bekezdése alapján meghozta a következő


H A T Á R O Z A T O T


A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. § (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Ásványrárói Községi Sportegyesület kérelmező (székhelye: 9177 Ásványráró Rákóczi utca 14. , adószáma: 19881966-1-08, képviselője: Zalka Imre) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését az Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja alapján meghatározott támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének (benchmark-rendszer) és követelményeinek megfelelően, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben…

TOVÁBB (a határozat többi része letölthető az alábbi linkekről):

Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal

1% -TÁMOGASS!

Ásványráró Jövője Közalapítvány

19111885-1-08

…támogasd Te is Ásványrárót adód 1 százalékával

Civil élet

„Büszkék vagyunk a közösségünk erejére…”

Ásványrárón virágzó civil közösség tevékenykedik, amit az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogat.

 

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Önkéntes tűzoltóink

——